Máy lên men đa kênh RTS-8 – Grant Instruments (Anh)

Máy phản ứng sinh học đa kênh cá nhân với phép đo OD thời gian thực không xâm lấn

Ứng Dụng :

  • Động học lên men khảo sát sự tăng trưởng thời gian thực
  • Sàng lọc
  • Biểu hiện Protein
  • Thí nghiệm ứng suất và biến độ nhiệt độ
  • Sàng lọc và tối ưu hóa môi trường
  • Đặt tính tăng trưởng
  • Xét nghiệm ức chế và độc tính
  • Kiểm soát chất lượng chủng vi sinh vật
  • Nghiên cứu tối ưu hóa quy trình sinh học ban đầu

THÔNG TIN ỨNG VIÊN